Dokumenti

ODLUKA O OSNIVANJU

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE ZA SMJEŠTAJ ODRASLIH-INVALIDNIH I STARIH LICA “BIJELO POLJE”

STATUT JAVNE USTANOVE DOM STARIH ,,BIJELO POLJE"

STATUT O IZMJENI STATUTA JU DOM STARIH "BIJELO POLJE"

LICENCA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE - JU DOM STARIH "BIJELO POLJE" 

LICENCA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE - DNEVNI BORAVAK

SISTEMATIZACIJA

PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA - IZMJENA I DOPUNA

PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA - 2022.GODINE. 

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU LICA ODGOVORNOG ZA PRIJEM I POSTUPANJE PO OBAVJEŠTENJIMA O SUMNJAMA NA NEPRAVILNOSTI I PREVARE

RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU CIJENE USLUGA U USTANOVAMA SOCIJALNE I DJEČIJE ZAŠTITE KOJE VRŠE SMJEŠTAJ KORISNIKA

 


PLAN INTEGRITETA - 2022.

PLAN INTEGRITETA - 2020.

IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA ZA 2020. GODINU 

SPISAK JAVNIH FUNKCIONERA U JU DOM STARIH "BIJELO POLJE"

SPISAK ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VRIJEME


KNJIGA INTERNIH PROCESA JU DOM STARIH ''BIJELO POLJE''

REGISTAR RIZIKA JU DOM STARIH ''BIJELO POLJE''

PRAVILNIK O NAČINJU ČUVANJA I KORIŠĆENJA PEČATA I ŠTAMBILJA

PRAVILNIK O PRAVILIMA PONAŠANJA POSLODAVCA I ZAPOSLENOG O PREVENCIJI I ZAŠTITI OD ZLOSTAVLJANJA NA RADU


 

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2010/2011 GODINU

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2012. GODINU

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2013. GODINU

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2014. GODINU

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2015. GODINU

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2016. GODINU

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2017. GODINU

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2018. GODINU

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2019. GODINU

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2020. GODINU

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2022. GODINU

 

PLAN RADA ZA 2011. GODINU

PLAN RADA ZA 2012. GODINU

PLAN RADA ZA 2013. GODINU

PLAN RADA ZA 2017. GODINU

PLAN RADA ZA 2018. GODINU

PLAN RADA ZA 2019. GODINU

PLAN RADA ZA 2020. GODINU

PLAN RADA ZA 2021. GODINU

PLAN RADA ZA 2022. GODINU

 


 

STRATEGIJA RAZVOJA SISTEMA SOCIJALNE ZAŠTITE STARIH LICA 2013-2017

 GRANSKI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SOCIJALNU DJELATNOST

 GRANSKI KOLEKTIVNI UGOVOR O IZMJENAMA I DOPUNAMA GRANSKOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SOCIJALNU DJELATNOST

PRAVILNIK O KUĆNOM REDU DOMA

ZAKON O RADU

ETIČKI KODEKS ZA ZAPOSLENE U SOCIJALNOJ I DJEČJOJ ZAŠTITI

VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU JU DOM STARIH ,,BIJELO POLJE"

ODLUKA O ODREĐIVANJU POSREDNIKA ZA SLUČAJ MOBINGA

PRAVILNIK O SPROVOĐENJU PROCEDURA IZ PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA ZA PRUŽANJE I KORIŠĆENJE, NORMATIVIMA I MINIMALNIM STANDARDIMA USLUGE SMJEŠTAJA ODRASLIH I STARIH LICA

PROCEDURA O NAČINU ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI KORISNIKA

EVIDENCIJA JAVNIH REGISTARA