SMJEŠTAJ

Potrebna dokumentacija za smještaj:

 • Zahtjev za smještaj
 • Kopija nove lične karte
 • Kopija ovjerene zdravstvene knjižice
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Poslednji ček od penzije
 • Izvještaji ljekara interniste i psihijatra u kojima stoji da je lice sposobno za kolektivni smještaj
 • Potvrda izabranog ljekara da lice ne boluje od zaraznih bolesti.

 

Smještaj u JU Dom starih ,,Bijelo Polje“ obuhvata:

 • Stanovanje – Kapacitet Doma je 200 mjesta, podijeljenih na četiri sprata i tri odjeljenja. Sobe su dvokrevetne i trokrevetne, a svaka posjeduje moderni namještaj, TV, frižider, terasu i kupatilo koje je prilagođeno korisnicima usluga. U sklopu Doma nalaze se i prostorije za rekreaciju i druženje korisnika, kao i lijepo uređeno dvorište i ljetnja bašta.
 • Ishranu – Profesionalno osoblje domske kuhinje brine o ishrani naših korisnika, koja je prilagođena njihovom zdravstvenom stanju. Serviri brinu da svaki obrok (doručak, ručak i večera) bude na stolovima u trpezarijama u tačno određeno vrijeme.
 • Medicinsku zaštitu – Medicinsko osoblje Doma, u saradnji sa sedam angažovanih ljekara specijalista (ljekar opšte prakse, kardiolog, psihijatar, fizijatar, epidemiolog, pulmolog i ortoped), pružaju 24-časovnu njegu svim korisnicima. Medicinska njega obuhvata prevenciju, dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju oboljelih lica. Kroz dokumentaciju koja se uredno vodi, može se pratiti zdravstveno stanje svakog korisnika.
 • Kompletnu njegu – Pored brige o vitalnim funkcijama osoblje Doma vodi računa i o higijeni i izgledu korisnika.
 • Socijalno-psihološku pomoć – Socijalni radnici i psiholog Doma, kroz svakodnevne razgovore, pomažu boljoj adaptaciji korisnika, vrše analizu i procjenu stanja korisnika i u zavisnosti od toga organizuju rad sa njima: individualni ili grupni.
 • Radno-okupacionu terapiju – Radni i okupacioni terapeuti olakšavaju tegobe koje dolaze kao posledica starenja, pomažu očuvanju postojećih životnih navika i interesovanja i podstiču korisnike da treniraju vještine koje smatraju značajnim. Radno-okupaciona terapija organizovana je po sekcijama koje obuhvataju: radne, radno-okupacione, kulturno-zabavne, rekreativne i edukativne aktivosti.
 • Pravno-savjetodavnu i administrativno-finansijsku pomoć – Pravna i računovodstvena služba Doma na raspolaganju su korisnicima za sve pravne i finansijske poslove koji se tiču njih samih.